Alapító okirat

amelyben Dr. MIHALY ZOLTAN 6900 Makó, Szent István tér 251 A.,- mint alapító, jelen alapító okirattal rögzíti azon
.-elhatározását, hogy a  Ptk. 74/A. §. alapján tartós közérdekű célra alapítványt hoz
létre.

Makó város és térsége hagyományos hagymatermelő tájkörzet, amelynek terméke nemzetközi ismertségű.  A mezőgazdaság átalakulásával szükségessé vált, hogy a térség adottságai a lehető legjobb kihasználásra visszakerüljön az európai és a világpiacra. Ehhez széleskörű kül- és belföldi kapcsolatok kiépítésére, a termék
újfajta menedzselésére van szükség.

Jelen alapítvány a makói .hagyma hírének méltó rendezvénye, a makói
hagymatermelők piacra kerülését elősegítő stratégia támogatását kívánja szolgálni.

I.§.

Az alapítvány neve

11.1. Az alapítvány neve: Makói Fesztivál Alapítvány

2.§.

Az alapítvány célja

11.1Az alapítvány alapvető céljai:

Makó városában olyan nemzetközi fesztivál megszervezése, amely a makói tájkörzetet jellemző mezőgazdasági kerti termékek és különösen a vöröshagyma és a fokhagyma külpiacra jutását elősegíti azzal, hogy az évszázados múltra visszatekintő kiváló minőségű termékeknek méltó bemutatkozási lehetőséget biztosítson.

Az alapítványcélja, hogy a hagymatermesztéssel, kereskedelemmel
kapcsolatosan a termelőknek segítséget nyújtson akként, hogy részükre szakma
továbbképzéseket szervez. Az alapítvány elő kívánja segíteni a termékek bemutatkozását más kiállításokon és vásárokon.


-2­

Az alapítvány támogatni kívánja a hagyma nemesítésévei, fajtafenntartásával kapcsolatos kutatásokat annak érdekében, hogy a makói hagyma visszaszerezze a részére világhírnevet hozó fajta jegyeit.

12./ Amennyiben az alapítvány vagyona az 1992. december hó 31-i állapot szerint meghaladja a 2. 000. 000,- Ft-t, az alapítvány az alapítványi célok megvalósítására gazdasági társaságot hozhat létre az alapítványi vagyon meghatározott részére.

Az alapítvány célja továbbá a történelmi Csanád és Torontál vármegyék települései zenei, kulturális, művelődési és gasztronómiai életének ápolása,
fejlesztése.

Az alapítvánv tevékenységi körei:

Az 1997. évi CLVI tv. 26.§. CI pontja alapján:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5. kulturális tevékenység

Az alapítvány a tevékenységét az alábbi főbb formákban valósítja meg:
-táncházi, énekesi, zenekari koncertek
-vers- és prózamondó versenyek, előadások, színielőadások
-.mezőgazdasági ismeretterjesztő és szakmai, valamint gasztronómiai
programok
-mezőgazdasági termékbemutatók, népi iparművészeti vásárok, fesztiválok
-tanulmányi program ok, tanulmányutak
-egészségmegőrző program ok, klubok
-határmenti települések lakosainak kapcsolattartását elősegítő programok

szervezése, támogatása, fejlesztése.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és annak anyagi támogatást nem nyújt.

3.§.

Az alapítvánv vagyona

/1.1 Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

Az alapítvány vagyonát képezik továbbá az adományok és a támogatások.


-3­


A befizetett vagyonrész nem követelhető vissza.


/2./


Az alapított vagyont a MEZÖBANK Rt. szegedi fiókjának 289-98929-68-2218 számú számlájára kell elhelyezni.


.-­


Az alapító kötelezi magát arra, hogy jelen alapítói okirat aláírását követő 8 napon belől az alapítvány induló vagyonát az alapítvány számlájára átutalja


/3./


Az alapítvány számlájára a befizetés forintban és devizában is történhet. Devizabefizetés esetén az alapítvány részére devizaszámlát kell nyitni.


/4./


Az alapítvány céljára rendelt vagyon növelhető a csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szervezet gazdálkodásának eredményével.


4.§.


/1./ Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve és kezelő szerve a kuratórium.


A kuratórium 4/négy/ tagú, a kuratórium elnökéből és 3 kuratóriumi tagból áll.


A kuratórium elnöke: Szitainé Rákóczi Judit
               2-610321-3573. szig: 834025AA
                anyja: Szirbik Julianna!
                6900 Makó, Kálvin tér 1. sz.


A kuratórium tagjai: 1./ Kocsis István
1-381128-0967, szig: AE837451 an. Ludányi Etelka
6933 Nagylak, Rózsa sor 45. sz.


2./ Dr. Mihály Zoltán 1-430724-1156 szig:
an.Mágori Viktória
6900 Makó, Szent István tér 25/ A.


3./ Gégöl Anna
2-820219-7159 szig: 472491BA
an. Deli Gabriella
208JPiliscsaba, Tompa Mihály u. 9. sz.


-4­

A kuratórium tagjait az alapító bízza meg, három év időtartamra. A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A kuratórium működési rendjét a szervezeti és működési szabályzat. állapítja meg.

A kuratórium ülései nyilvánosak, azt az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen hívja össze, legalább nyolc nappal az ülés megtartása előtt, az ülés tervezett napirendjét is tartalmazó írásbeli meghívóval.

A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tagjelen van.

A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének a szavazata dönt.

A kuratórium üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya és személye.

A meghozott döntéseket 15 napon belől postai úton kell közölni az érintettekkel és ezzel egyidejűleg 15 napra az alapítvány székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni a meghozott döntések szövegét.

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben bárki betekinthet és saját költségén azokról másolatokat készíthet, amennyiben az alapítvány vagy mások jogszabály által védett üzleti vagy személyiségi jogait, védett személyi adatait nem sérti. A betekintés egyeztetése történhet telefonon, telefaxon, e-mail-en,- a kuratórium elnökének a kérelem előterjesztésétől számított 3 napon belől köteles a kért betekintést biztosítani az iratokba. A kuratórium elnöke akadályoztatása esetén köteles a helyettesítéséről gondoskodni.

A kuratórium döntéseiben nem vehet részt, akinek a személyét vagy a Ptk. 685.§.bl pontjában meghatározott közeli hozzátartozóját a döntés bármilyen alapítványi támogatásban, más előnybÚ1 részesíti, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, kivéve a mindenki által igénybe vehető támogatásokat.


-5­

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke állítja össze és annak elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a tárgyi évet követő év április l5-ig kell közzétenni az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán 15 napig, valamint egy makói helyi újságban.

Az alapítvány szolgáltatásait bárki korlátozás nélkül igénybe veheti, a szolgáltatásokat ezért azok elhatározását követő 15 napon belől az alapítvány hirdetőtábláján és makói helyi újságban meg kell hirdetni annak közlésével, hogy a szolgáltatás igénybe vételének mi a módja.

/2./          A kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát, felelős az alapítvány
vagyonának az alapító okiratban, a jogszabályokban meghatározott és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelő kezeléséért.

A kuratórium az alapítványi vagyon felhasználásáról évente beszámol az alapítónak.

/3./          Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a
kuratórium többi tagja, az elnök felhatalmazása alapján.

/4./          Az alapítvány vagyonával a kuratórium rendelkezik, azt elhelyezheti
               kamatozó takarékbetétbe, kincstárjegyet, letéti jegyet vásárolhat.

/5./         Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak a közhasznú céljainak
              megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végezhet.

A gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja.

/6./ A kuratórium az alapítvány céljainak elérése érdekében a felhasználható vagyonrészből pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet és dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér

5.§.

/1./ Jelen alapítvány nyitott, közhasznú szervezet

Az alapítványhoz csatlakozhat minden természetes és jogi személy, aki az alapítvány céljaival egyetért és a csatlakozását írásbeli nyilatkozattal az alapítványnak bejelentette. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium hozzájárulása kell. A csatlakozás elsősorban pénztőke felajánlásával történhet.


-6­

Az alapítványhoz való csatlakozás nélküli támogatást nyújtók az adományozók.

Az alapítványhoz csatlakozók és a támogatók nevét - ellenkező kikötés hiányában - közzé kell tenni.

6.§

Az alapítvánv megszűnése

/1./            Megszűnik az alapítvány, ha azt a bíróság megszünteti.

12./           Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyonát Makó
városában és a térségében működő, az alapítvány céljaihoz hasonló célok megvalósítását kitűző alapítvány támogatására kell fordítani.

7.§.

Az alapító okirat csak írásban, az alapító döntésével módosítható.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 77/A.­741F. §. ill. az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Az alapító jelen alapító okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírja.


Kelt Makón, 2006. december 28-n.


 


A 2006. december 28-i módosítások dőlt betűvel vannak jelölve az okiratban.